Zásady ochrany osobných údajov

  • inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
  • Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov, právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že Predávajúci porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona OOÚ.
  • Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
  • Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  • Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail Predávajúceho: info@sneakerview.sk.  Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na e-mail Predávajúceho.